Algemene voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden in PDF formaat.

Algemene Voorwaarden VaccinatieZorg BV

1. Definities

 • 1.1. Vaccinatiezorg: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VaccinatieZorg BV gevestigd te (5371 EV) te Ravenstein aan de Langakker 5-C.
 • 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon, waarmee VaccinatieZorg BV onderhandelt over het sluiten van een overeenkomst dan wel waarmee VaccinatieZorg BV een overeenkomst heeft gesloten, dan wel de partij die opdracht geeft aan VaccinatieZorg BV om producten/diensten te leveren.
 • 1.3. Natuurlijke persoon/consument: de partij die opdracht geeft aan VaccinatieZorg BV om producten/diensten te leveren, niet zijnde een onderneming, maar een consument.
 • 1.4. Partijen: VaccinatieZorg BV en Opdrachtgever gezamenlijk.
 • 1.5. Overeenkomst/dienstverlening: de dienstverlening van VaccinatieZorg B.

2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 • 2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn met uitdrukkelijke uitsluiting van voorwaarden van de Opdrachtgever of derden, van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van VaccinatieZorg BV en op alle overeenkomsten die door Partijen worden gesloten en op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen en (rechts)handelingen.
 • 2.2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door VaccinatieZorg BV zijn aanvaard en gelden slechts voor een
  overeenkomst waar de aanvaarding betrekking op heeft.
 • 2.3. Door ondertekening van enige overeenkomst met VaccinatieZorg BV, waarin naar deze Algemene voorwaarden wordt verwezen, verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, deze te hebben aanvaard en afstand te doen van eventuele normaliter door de Opdrachtgever zelf gehanteerde Algemene voorwaarden.
 • 2.4. Indien VaccinatieZorg BV één of meer aan haar, op grond van deze Algemene voorwaarden toekomende rechten niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de Opdrachtgever hieraan
  geen enkel recht ontlenen voor de toekomst.
 • 2.5. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven en zal
  VaccinatieZorg BV een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling formuleren, waarbij zoveel mogelijk zal worden aangesloten op het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
 • 2.6. VaccinatieZorg BV is gerechtigd om deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. VaccinatieZorg BV verplicht zich om tijdig voor de inwerkingtreding van de wijzigingen de
  Opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
 • 2.7. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VaccinatieZorg BV voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.

3. Offertes en het tot stand komen van een overeenkomst

 • 3.1. Offertes van VaccinatieZorg BV zijn geldig gedurende een periode van drie maanden na offertedatum, tenzij in de offerte anders is vermeld.
 • 3.2. Een overeenkomst komt, tenzij anders overeengekomen, tot stand door rechtsgeldige ondertekening van de offerte door Partijen.
 • 3.3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • 3.4. De overeenkomst wordt geacht tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of VaccinatieZorg BV blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.

4. Contractduur

 • 4.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven tijd dan wel voor de duur van de in de Overeenkomst omschreven opdracht.
 • 4.2. Opzegging van een overeenkomst door één van de Partijen dient, tenzij anders overeengekomen bij aangetekend schrijven, plaats te vinden met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voor afloop van de betreffende overeenkomst.
 • 4.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 6 en lid 7, alsmede in artikel 14 lid 6, zullen Partijen, indien één van de Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, de andere partij eerst schriftelijk per aangetekend schrijven in gebreke stellen, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegeven om
  haar verplichtingen alsnog voor eigen rekening na te komen.
 • 4.4. Indien, na het verstrijken van de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 4 lid 3, de in gebreke gestelde Partij haar verplichtingen nog niet is nagekomen, is de wederpartij gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang (tussentijds) op te zeggen.
 • 4.5. In geval van correcte nakoming binnen voornoemde redelijke termijn, zal geen verdere schadevergoeding of andersoortige sanctie op het aanvankelijk bestaande gebrek kunnen
  worden gebaseerd, tenzij in deze Algemene voorwaarden anders is bepaald.
 • 4.6. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang (tussentijds) op te zeggen, zonder eerst de wederpartij in gebreke te hoeven stellen, indien er sprake is van
  blijvende overmacht als bedoeld in artikel 14.
 • 4.7. VaccinatieZorg BV is gerechtigd een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder daartoe eerst de Opdrachtgever in gebreke te hoeven stellen, indien:
 • blijkt dat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan VaccinatieZorg BV heeft verstrekt;
 • aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
 • • het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of verleend;
 • • de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt;
 • de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;
 • maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of beëindiging van de onderneming van de Opdrachtgever;
 • • de Opdrachtgever opgehouden is te bestaan of ontbonden;
 • de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever naar het buitenland worden verplaatst;
 • • het vermogen van de Opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld;
 • op de vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag minstens één maand wordt gehandhaafd;
 • • de Opdrachtgever komt te overlijden;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • • de Opdrachtgever valt onder de Wet schuldsanering van natuurlijke personen (WSNP);
 • de Opdrachtgever geen zorg heeft gedragen voor instemming van de ondernemingsraad of van de personeelsvertegenwoordiging van de onderneming van de Opdrachtgever, als
  bedoeld in artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden in combinatie met artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet.
 • 4.8. Indien zich een situatie voordoet of dreigt voor te doen als omschreven in artikel 4 lid 7 is de Opdrachtgever verplicht VaccinatieZorg BV daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 • 4.9. De Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst op te zeggen indien VaccinatieZorg BV besluit de overeengekomen diensten te wijzigen als omschreven in artikel 6 lid 3. De Opdrachtgever dient binnen vier weken, na schriftelijk in kennis te zijn gesteld door VaccinatieZorg BV van de voorgenomen wijziging(en), op te zeggen bij aangetekend schrijven.

5. Tarieven en wijziging tarieven

 • 5.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Alle door VaccinatieZorg BV genoemde tarieven zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • 5.2. VaccinatieZorg BV is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven voor diensten te indexeren. Voor een dergelijke prijsverhoging is geen kennisgeving aan de Opdrachtgever vereist.
 • 5.3. VaccinatieZorg BV heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst opgekomen verhogingen van de kostprijs waaronder begrepen op de levering of dienstverlening drukkende belastingen geheel of gedeeltelijk aan de klant in rekening te brengen en de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6. Wijziging van diensten

 • 6.1. Indien een wijziging in de, voor een overeenkomst tussen Partijen relevante, wet- en regelgeving voor VaccinatieZorg BV dan wel voor de Opdrachtgever nieuwe verplichtingen met zich mee brengt, worden diensten verricht door VaccinatieZorg BV, op grond van deze nieuwe verplichtingen, geacht deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst.
 • 6.2. De Opdrachtgever is verplicht alle uit de wijziging, als bedoeld in artikel 6 lid 1, voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan VaccinatieZorg BV te voldoen,
  onverminderd de overige reeds overeengekomen betalingsverplichtingen
 • 6.3. Ook als zich niet een situatie voordoet als omschreven in artikel 6 lid 1, is VaccinatieZorg BV gerechtigd op enig moment de overeengekomen diensten te wijzigen. Een dergelijke
  wijziging zal echter niet eerder van toepassing zijn dan zes weken na de dagtekening van de schriftelijke mededeling van VaccinatieZorg BV aan de Opdrachtgever dienaangaande.
 • 6.4. Indien VaccinatieZorg BV gebruik maakt van de wijzigingsbevoegdheid als beschreven in artikel 6 lid 3, is de Opdrachtgever gerechtigd om een overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van de wijziging van de diensten en op de wijze als omschreven in artikel 4 lid 9.

7. Termijnen en annulering

 • 7.1. Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal VaccinatieZorg BV zijn diensten verlenen binnen de voor VaccinatieZorg BV gangbare termijnen. De termijnen zijn nimmer een fatale termijn. Overschrijding van een termijn geldt niet als tekortkoming en geeft Opdrachtgever geen recht op ontbinding of vergoeding van de door hem of derden geleden schade. Opdrachtgever vrijwaart VaccinatieZorg BV voor aanspraken van derden ter zake.
 • 7.2. Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de (ex-)werknemer komt in ieder geval voor risico van de werkgever.
 • 7.3. Afspraken die geen betrekking hebben op een individuele werknemer dienen, tenzij anders is overeengekomen, uiterlijk zeven werkdagen voor het afgesproken tijdstip te worden geannuleerd.
 • 7.4. Annulering van afspraken betreffende individuele (ex-)werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
 • 7.5. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 (ex-)werknemer, doch niet meer dan 15 (ex-) werknemers, dient uiterlijk zeven kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door VaccinatieZorg BV 10% van de overeengekomen vergoeding bij de werkgever in rekening gebracht.
 • 7.6. Annulering van afspraken betreffende meer dan 15 (ex-)werknemers of betreffende een project dient uiterlijk drie weken voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door VaccinatieZorg BV 10% van de overeengekomen vergoeding bij de werkgever in rekening gebracht.
 • 7.7. Indien annulering niet of te laat geschiedt, of de (ex-) werknemer niet verschijnt, is VaccinatieZorg BV gerechtigd de desbetreffende dienst(en), op verrichtingenbasis, in rekening te brengen, onverkort zijn recht op betaling van alle in deze door VaccinatieZorg BV gemaakte kosten.

8. Uitvoering van de opdracht

 • 8.1. VaccinatieZorg BV zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van deskundigheid uitvoeren.
 • 8.2. VaccinatieZorg BV bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 • 8.3. VaccinatieZorg BV kan Opdrachtgever adviseren een derde in te schakelen voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden. Indien de Opdrachtgever rechtstreeks een overeenkomst aangaat met deze derde is VaccinatieZorg BV niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde.

9. Facturering, betaling en tijdelijke opschorting van de overeengekomen diensten

 • 9.1. Facturering vindt, tenzij anders is overeengekomen of de aard van de overeengekomen diensten zich er tegen verzet, maandelijks achteraf plaats.
 • 9.2. Indien daartoe naar het oordeel van VaccinatieZorg BV aanleiding bestaat, is VaccinatieZorg BV gerechtigd om vooruitbetaling, betaling van een voorschot of nadere zekerheden ten aanzien van betaling te verlangen of de betalingstermijn te verkorten. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op VaccinatieZorg BV rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht van VaccinatieZorg BV op vergoeding van schade, kosten en interesten door Opdrachtgever.
 • 9.3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum op een door VaccinatieZorg BV aangegeven bankrekening zonder enig beroep op verrekening.
 • 9.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 • 9.5. De op de dagafschriften van de bank van VaccinatieZorg BV aangegeven valutadatum wordt als dag van betaling aangemerkt.
 • 9.6. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever, op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 4 in verzuim is, is VaccinatieZorg BV gerechtigd de overeengekomen diensten of wel tijdelijk op te schorten dan wel een overeenkomst op te zeggen. Opschorting van de overeengekomen diensten laat de verplichting voor de Opdrachtgever de openstaande facturen te voldoen onverlet.
 • 9.7. VaccinatieZorg BV is niet aansprakelijk voor enige schade die (mede) het gevolg is van de tijdelijke opschorting van de overeengekomen diensten.
 • 9.8. De kostenadministratie van VaccinatieZorg BV alsmede de daaruit te verstrekken uittreksels strekken tot volledig bewijs van de omvang van de ten behoeve van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om tegen die administratie en de daaruit vervaardigde uittreksels schriftelijk bewijs te leveren.

10. Reclame, opschorting van betaling, verrekening en betwisting van de factuur

 • 10.1. Reclames of betwisting van de factuur, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 • 10.2. Reclames met betrekking tot de verrichte diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 5 dagen na de uitvoering, waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan VaccinatieZorg BV te worden kenbaar gemaakt. Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, komen alle rechten ter zake te vervallen.
 • 10.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame, ter beoordeling van VaccinatieZorg BV, heeft VaccinatieZorg BV de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het opnieuw verrichten van de dienst of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde bedragen.
 • 10.4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van een factuur van hetgeen Opdrachtgever van VaccinatieZorg BV te vorderen heeft of meent te vorderen te hebben.

11. Financiële gevolgen niet of niet tijdig betalen: rente en incassokosten

 • 11.1. Indien Opdrachtgever een factuur van VaccinatieZorg BV niet c.q. niet volledig c.q. niet tijdig voldoet, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. VaccinatieZorg BV heeft in dit geval recht rente in rekening te brengen, die gelijk is aan de wettelijke (handels)rente, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd, onverminderd het recht van VaccinatieZorg BV op schadevergoeding en onverminderd haar verder toekomende rechten.
 • 11.2. Alle in redelijkheid door VaccinatieZorg BV gemaakte kosten voor invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke (waaronder begrepen de kosten van zowel interne als externe rechtsbijstand), zijn voor rekening van de Opdrachtgever en bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150.

12. Informatie verstrekken en medewerking verlenen

 • 12.1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke VaccinatieZorg BV volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 • 12.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan VaccinatieZorg BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 • 12.3. De Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste wijze doorgeven van alle wijzigingen van de in artikel 12 lid 1 bedoelde gegevens.
 • 12.4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan VaccinatieZorg BV ter beschikking zijn gesteld, heeft VaccinatieZorg BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

13. Aansprakelijkheid

 • 13.1. VaccinatieZorg BV zal alle met haar overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig verrichten met inachtneming van de specifieke deskundigheid, die van haar in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden. Ondanks wederzijdse inspanning van Partijen kan VaccinatieZorg BV echter nooit garanderen dat een door de Opdrachtgever gewenst en/of door VaccinatieZorg BV verwacht resultaat bereikt zal worden. VaccinatieZorg BV is daarvoor dan ook niet aansprakelijk.
 • 13.2. De Opdrachtgever dient binnen een kalendermaand nadat hij bekend is, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met het schade toebrengende feit, VaccinatieZorg BV aansprakelijk te stellen voor de geleden of nog te lijden schade, dan wel VaccinatieZorg BV in gebreke te stellen als beschreven in artikel 4 lid 3. Hierbij wordt tevens verwezen naar het bepaalde in artikel 4 lid 5.
 • 13.3. VaccinatieZorg BV is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen, loondoorbetaling bij ziekte, verlies van gegevens of premieverhogingen van publieke en/of private verzekeringen.
 • 13.4. VaccinatieZorg BV is slechts gehouden tot vergoeding van door de Opdrachtgever geleden directe schade, indien deze het rechtstreekse gevolg is van een aan VaccinatieZorg BV toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis ten opzichte van de Opdrachtgever, behoudens de in de navolgende leden omschreven beperkingen.
 • 13.5. De aansprakelijkheid van VaccinatieZorg BV voor directe schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of wegens onrechtmatige daad is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtgever, over het jaar waarin het schade toebrengende feit heeft plaatsgevonden, aan VaccinatieZorg BV voor de overeengekomen diensten verschuldigd is, met een maximum van € 2.500 per gebeurtenis en € 10.000 per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 • 13.6. De beperking als verwoord in artikel 13 lid 5 geldt niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van VaccinatieZorg BV.
 • 13.7. VaccinatieZorg BV is niet aansprakelijk voor enige schade die (mede) het gevolg is van het niet (juist, tijdig of volledig) nakomen door de Opdrachtgever van verplichtingen rustend op de Opdrachtgever op grond van een overeenkomst en als opgenomen in de Werkafspraken, op grond van deze Algemene voorwaarden of op grond van de toepasselijke wet en regelgeving. Onder deze verplichtingen vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, het op de juiste wijze verstrekken van alle relevante informatie aan VaccinatieZorg BV en het naleven van door VaccinatieZorg BV gestelde dan wel wettelijke termijnen.
 • 13.8. In geval van mondelinge/telefonische communicatie tussen Partijen is VaccinatieZorg BV niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of uit onjuist overgekomen informatie.
 • 13.9. VaccinatieZorg BV is niet aansprakelijk voor schade die (mede) veroorzaakt is door het niet (juist, tijdig of volledig) opvolgen van instructies en adviezen van VaccinatieZorg of van derden door de Opdrachtgever.
 • 13.10. De totale aansprakelijkheid van VaccinatieZorg BV voor zaakschade en voor schade door dood of lichamelijk letsel als rechtstreeks gevolg van een toerekenbare tekortkoming, indien en voor zover die tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had dienen te worden, zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000 per gebeurtenis per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Indien de Opdrachtgever schade lijdt die door zijn verzekering wordt gedekt, is VaccinatieZorg BV voor die schade niet aansprakelijk.
 • 13.11. De aansprakelijkheid van VaccinatieZorg BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van VaccinatieZorg BV in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van VaccinatieZorg BV.

14. Overmacht

 • 14.1. Indien één van de Partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen gaan voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
 • 14.2. VaccinatieZorg BV is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haarverplichtingen indien er sprake is van overmacht. Alle omstandigheden die de naleving van een overeenkomst belemmeren en die in redelijkheid niet voor risico van VaccinatieZorg BV behoren te komen, worden beschouwd als niet-toerekenbare tekortkoming en leveren overmacht op.
 • 14.3. De in artikel 14 lid 2 genoemde omstandigheden doen zich onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor in geval van oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terroristische aanslagen of dreigingen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage, (algehele) werkstaking, bedrijfsbezetting, vervoersstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van goederen en/of diensten, computer of elektronicastoringen, bedrijfsstoring zoals brand, het verloren gaan van gegevens, stroomuitval, bedrijfsongeval, epidemieën ten gevolge waarvan de uitvoering van een overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
 • 14.4. Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van de wederpartij opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden (blijvende overmacht) zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15. Geheimhouding

 • 15.1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.
 • 15.2. VaccinatieZorg BV heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het bestaan van de tussen VaccinatieZorg BV en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

16. Vervaltermijn

 • 16.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens VaccinatieZorg BV in verband met het verrichten van werkzaamheden door VaccinatieZorg BV in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

17. Overdraagbaarheid

 • 17.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn/haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met VaccinatieZorg BV gesloten overeenkomst, over te dragen.
 • 17.2. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat Opdrachtgever, VaccinatieZorg BV hiervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van VaccinatieZorg BV heeft verkregen.

18. Privacy en persoonsgegevens

 • 18.1. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG.
 • 18.2. Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.
 • 18.3. VaccinatieZorg BV zal voor iedere verwerking vaststellen of zij in de rol van verwerker of verwerkingsverantwoordelijke opereert. Vaker zal VaccinatieZorg BV in de rol als verwerkingsverantwoordelijke optreden, omdat zij zelf het doel en de middelen vaststelt. In bepaalde gevallen kunnen er daarom ook meerdere verwerkingsverantwoordelijken zijn.
 • 18.4. Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.
 • 18.5. Indien blijkt dat bij VaccinatieZorg BV sprake is van een datalek, dat door Opdrachtgever gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal VaccinatieZorg BV Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat VaccinatieZorg BV bekend is geworden met het datalek. VaccinatieZorg BV probeert de Opdrachtgever direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.
 • 18.6. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • 18.7. Opdrachtgever is in overleg met VaccinatieZorg BV gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te controleren door middel van een onafhankelijke deskundige. Opdrachtgever draagt alle kosten in verband met deze controle.
 • 18.8. VaccinatieZorg BV kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover VaccinatieZorg BV niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal VaccinatieZorg BV met die Derden (schriftelijk) afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens. Met het aangaan van een overeenkomst met VaccinatieZorg BV geeft Opdrachtgever toestemming voor het inschakelen van de Derden.
 • 18.9. VaccinatieZorg BV verwerkt de Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij VaccinatieZorg BV hierover met Opdrachtgever andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.
 • 18.10. VaccinatieZorg BV is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Opdrachtgever de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

19. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 • 19.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en VaccinatieZorg BV waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • 19.2. De rechter in de vestigingsplaats van VaccinatieZorg BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. VaccinatieZorg BV heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.